Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

"ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗς ΕΠΠΥΕ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ."

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 682

Λάρισα,  4 Ιουνίου 2018                                                      

ΠΡΟΣ : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος   Αξιότιμο κ. Τερζούδη
ΚΟΙΝ : Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Τόσκα Νικόλαο


ΘΕΜΑ : "ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ."

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της με αρ. 4894/16.3.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1125) ΚΥΑ «Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης»  και του από 10.5.2018 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Γ΄ 530/2018)  εντάχθηκαν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό 2.186 Π.Π.Υ. στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων από 9.2.2017.

1.         Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εκδοθεί από την φυσική ηγεσία η σχετική απόφαση περί της ένταξης των 2.186 πυροσβεστών σε εκπαιδευτική σειρά του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα πρέπει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ και του ως άνω Π.Δ/τος να ανατρέχει στο έτος 2012, κατά τον χρόνο δηλαδή που οι 2.186 ως άνω υπάλληλοι κάλυψαν τις κενές οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση δημοσίου δικαίου.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τους λόγους καθυστέρησης της ως άνω απόφασης καθώς και τον χρόνο έκδοσης αυτής.

2.         Μολονότι, στις 11 Μαΐου 2018 με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 28575 Φ. 501.26 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. οι ως άνω 2.186 υπάλληλοι κατατάχθηκαν μισθολογικά από 1η Απριλίου 2018 στο εικοστό έβδομο (27ο) μισθολογικό κλιμάκιο, συνυπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας τους ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, στην μισθοδοσία Ιουνίου 2018 πιστώθηκε σε όλους ο μηνιαίος μισθός που αντιστοιχεί στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο και συγκεκριμένα το ποσό των 985 Ευρώ αντί του ορθού των 1.045 Ευρώ.
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τους λόγους και τις αιτίες που συνέβη το λάθος αυτό και πότε θα διορθωθεί δια της αναδρομικής καταβολής των ορθών μισθών.  

3.         Επιπροσθέτως, εφόσον στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος υφίστανται στους υπηρεσιακούς φακέλους τα στοιχεία (οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία κλπ) όλων των ως άνω 2.186 υπαλλήλων,  γιατί δεν προσμετρήθηκε μισθολογικά η προϋπηρεσία εκάστου εκ των ανωτέρω (εκτός αυτής ως ΠΠΥ)  προκειμένου έκαστος να ενταχθεί στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο ή γιατί στην μισθοδοσία Ιουνίου 2018 δεν πιστώθηκε σε όλους η οικογενειακή παροχή ;
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε και στην περίπτωση αυτή ποιοι είναι οι λόγοι και ποιοι ευθύνονται για τις ανωτέρω παραλείψεις και άμεσα να προβείτε στη διόρθωση αυτών δια της αναδρομικής καταβολής των ορθών αποδοχών που έκαστος εκ των ως άνω πυροσβεστών δικαιούται. 

4.         Επίσης, να μας ενημερώσετε εάν στη μισθοδοσία Ιουλίου 2018 προβείτε στην πλήρη και ορθή εκκαθάριση των μηνιαίων μισθών των 2.186 πυροσβεστών για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο 2018 καθώς και του συνόλου των αποδοχών τους με τα πενθήμερα, νυχτερινά και επιδόματα που δικαιούνται.

5.         Από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2018 προκύπτει ότι έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, υπέρ Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Π.Σ. και συνολικά κρατήσεις (μετά της εισφοράς αλληλεγγύης) ποσοστού άνω του 30% επί των αποδοχών.
Παρακαλούμε, να μας ενημερώσετε εγγράφως σε ποιες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας υπαγόμαστε, ποιο ασφαλιστικό καθεστώς μας διέπει και εάν αυτό διαφοροποιείται για όσους είναι ασφαλισμένοι σε κλάδο κύριας σύνταξης πριν ή μετά το 1993 ή για όσους πριν την 1.11.2011 ήταν ήδη ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ σε αντίθεση με αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά στο ΙΚΑ ως δημόσιοι υπάλληλοι μετά την ως άνω ημερομηνία.


6.         Τέλος, να μας ενημερώσετε πότε θα προβείτε στην αλλαγή των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των 2.186 υπαλλήλων, οι οποίοι ακόμα και σήμερα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. 

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ" (παράταση μέχρι 15 Ιουνίου 2018)

Λάρισα 19 Μαρτίου 2018ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ : Τα μέλη της ΕΠΠΥΕ  ΘΕΜΑ : Δικαστική αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Μετά την αποδοχή της πρότασής μου από το Δ.Σ. της ΕΠΠΥΕ σχετικά με το θέμα της δικαστικής αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δικαστική αυτή διεκδίκηση, σας ενημερώνω ότι για την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής χρειάζομαι από κάθε ενδιαφερόμενο τα  εξής κάτωθι έγγραφα :
1. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο βαθμός, ο Αριθμός Μητρώου Π.Σ.  ο τόπος υπηρεσίας.
2.  Αντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.
3. Εξουσιοδότηση (που σας αποστέλω) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Υπηρεσία σας ή από δημόσια αρχή.
4. Δελτίο ατομικών στοιχείων (που σας αποστέλω) συμπληρωμένο με ακρίβεια και ευανάγνωστο ως προς την διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Σύμβαση εντολής-συμφωνία αμοιβής (που σας αποστέλω) υπογεγραμμένη από κάθε υπάλληλο στη θέση «ο εντολέας» εις διπλούν.
Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν τα ανωτέρω έγγραφα για έκαστο των υπαλλήλων – προσφευγόντων, παρακαλώ όπως αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) μαζί με τα έξοδα (20 Ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο) το ταχύτερο δυνατό (το αργότερο έως και τις 15.6.2018)  προς :
Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα,  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977-690909, email : douba@otenet.gr
                                                           

               Με εκτίμηση,
Δήμητρα Α. Ντούμπα
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

"Χωρίς σχόλια..."


"φθάσαμε στην ανάγκη κάλυψης λειτουργικών αναγκών των Πυροσβεστικών υπηρεσιών πληρώνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος μεγάλα ποσά σε υπερωρίες τον χειμώνα του 2017 και την άνοιξη του 2018 στην κατηγορία των 3ετών Πυροσβεστών που δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση. Θυμίζουμε ότι πέρσι θεσμοθετήθηκε αυτή η κατηγορία προσωπικού και φέτος δημοσιοποιήθηκε η μονιμοποίηση τους" 
-------------------------------------------------------------------
"με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί η ένταξη τους στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες Πυροσβέστες και την κατανομή της Υπηρετούσας δύναμης του Σώματος που δεν τους περιλάμβανε."Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

«Ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»

Λάρισα 15 Μαΐου 2018


Θέμα: «Ενημέρωση μελών»


Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε διαταγή κατάταξης των 2165 πυροσβεστών στο μισθολογικό κλιμάκιο 27.

Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.


Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

«Νεότερη ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»


Λάρισα 08 Μαΐου 2018


Θέμα: «Νεότερη ενημέρωση μελών»


Μετά  από παρέμβασή μας  στο Υπουργείο τα δυο Π.Δ.  χάριν συντομίας θα ενσωματωθούν σε ένα.(ονόματα, σειρά  αρχαιότητας) ώστε να προλάβουμε την μισθοδοσία.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

«Ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»


Λάρισα 07 Μαΐου 2018 

Θέμα: «Ενημέρωση μελών»

«Το πρώτο από τα τρία συνολικά Π.Δ. που θα εκδοθούν.»  

«Ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»

Λάρισα  07 Μαΐου 2018 

  
Θέμα: «Ενημέρωση μελών»


Τα Προεδρικά Διατάγματα έχουν πάρει υπογραφές και βρίσκονται ήδη  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Όσον αφορά την μισθοδοσία το τοπίο είναι θολό, μπορεί να ακούγεται τριγύρω μας για τις 26 Μαΐου αλλά δεν γνωρίζουμε αν οι 2162 μόνιμοι πυροσβέστες  πληρωθούν αναδρομικά, προϋπηρεσίες, οικογενειακά επιδόματα κ.α. καθώς εκκρεμεί η εκκαθάριση από το προηγούμενο μισθολόγιο που πληρωνόμασταν ως ΠΠΥ.


Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

«Παροχή διευκρινήσεων»

Λάρισα,  16  Απριλίου  2018 
                                                   

ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Τερζούδη Σωτήριο Κοιν : 1. Αν. Υπουργό Προστασίας του πολίτη κ. Τόσκα Νικόλαο


ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινήσεων»

Αγαπητέ αρχηγέ,

Στις 28 Μαρτίου 2018 με το ΦΕΚ 1125 τεύχος Β΄ έγινε η ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 Π.Π.Υ.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή μας στις 27 Απριλίου ως μόνιμοι καθώς επίσης αν οι 2162 μόνιμοι πυροσβέστες σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ μπορούν να πάνε  εκτός έδρας.

Σας ευχαριστούμε, αναμένουμε την απάντηση σας στα παραπάνω κύρια ερωτήματα μας. 

«Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στο μέλος του Δ.Σ. Καραγεώργου Ευάγγελου για τον θάνατο του πατέρα του.»


Λάρισα 19 Απριλίου 2018Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στο μέλος του Δ.Σ. Καραγεώργου Ευάγγελου για τον θάνατο του πατέρα του.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

«ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ…ΠΟΥ ΠΑΜΕ….ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ;;;»


Περνούν οι μέρες… διαταγές δεν βλέπω για τα αυτονόητα…έγινε η ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης με το φεκ 1125 τεύχος β΄ στις 28 Μαρτίου 2018.

1η Ερώτηση: Αν και βγήκε η Διαταγή για τα εκτός έδρας οι 2162 μπορούν να πάνε εκτός έδρας;;;;

Απάντηση: Ένα πουλάκι μου είπε πως το ΑΝΙΤΑ είναι κλειστό!!!!  Πως θα περαστούν και πως  θα πληρωθούν αν πάνε;;; Αφού είναι μόνιμοι!!!!

2η Ερώτηση: θα πληρωθούν οι 2162 στις 27 Απριλίου την προκαταβολή της μισθοδοσίας του μηνός Μαΐου;

Απάντηση: Ένα πουλάκι μου είπε πως όχι!!!!

Ερωτώ γιατί;;;;

Τις επόμενες μέρες, έπεται συνέχεια…
Οι απορίες μου συνεχίζονται…..

Οι γνωστοί «λαγοί» τρέχουν να γραφτούν στους μονίμους , οι υπόλοιποι χαλαρά…πιάσαμε τον «π@π@» από τα «@ρχίδι@…»

Οι γνωστοί μ@κ@κες πάλι θα τρέξουν να βγάλουν το φίδι  από την τρύπα.

«Λαγέ» πάλι αδιάβαστος πιάστηκες… και θα πάρεις «κουλούρα!!!»

Τα σέβη μου  

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

«Ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»


Λάρισα  17 Απριλίου 2018 


Θέμα: «Ενημέρωση μελών»


Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα βρίσκετε  στο  ΣΤΕ από την Παρασκευή 13 Απριλίου με αριθμό πρωτοκόλλου Σ.Δ. 53, το έχει πάρει ήδη ο εισηγητής,  αφού επιστρέψει  μαζί   με το Δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα, που  αναγράφει τα ονόματα από τους 2162 πλέον μόνιμους πυροσβέστες , θα πάει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην συνεχεία στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.  


Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.


Σχόλιο του διαχειριστή:

Κάποιοι «λαγοί» που δεν ξέρουν που πάνε τα «τέσσερα»  γράφουν τα δικά τους και «παραπλανούν…»  «δεν χορταίνουν καρπαζιές και φάπες….»   για επαλήθευση των όσων γράφω… καμαρώστε τι έγραψε χθες…

«Αναφορικά  με την πορεία  των Π.Δ που περιμένουμε  εδώ και αρκετές  ημέρες  έχει ώς  εξής: Όλα τα απαραίτητα  έγγραφα  βρίσκονται στο Γενικό  Λογιστήριο του Κράτους και  ευελπιστούμε μέχρι  τέλος  αυτής  της εβδομάδας  αναμένουμε τις απαραίτητες υπογραφές. Αμέσως μετά  θα πάνε στο ΣΤΕ .»

Καταλάβατε ποιος είναι ….

Λαγέ… σύντομα θα πέσει και άλλη «φάπα…» Τα σέβη μου

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

«Η διαταγή για τα εκτός έδρας των ΠΠΥ»Σ.Δ. Κάποιοι «λαγοί» που δεν ξέρουν που πάνε τα «τέσσερα»  γράφουν τα δικά τους και «παραπλανούν…»  «δεν χορταίνουν καρπαζιές και φάπες….»   σύντομα θα πέσει και άλλη «φάπα…» μετά  «θα πεις πάλι το θεϊκό το ήξερα... σας το έγραψα… ξεχνάς όμως πως τα γραπτά μένουν … χα…χα..χα..»

 

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Να χαρώ εγώ «εκπροσώπους πενταετών πυροσβεστών…»


Τι να πρώτο σχολιάσω…

1ο Την εμπάθεια… σ’ αυτούς που μονιμοποιηθήκαν σε όλο της το μεγαλείο…
2ο «Ασχετοσύνη» και αγνοία των νόμων … «αποδείξατε» πως δεν έχετε ιδέα «μουσικής…»  

Τα υπόλοιπα σχόλια τα αφήνω στους συναδέλφους που βλέπουν με τα μάτια τους πως έπεσαν οι μάσκες…
(τέτοια ανακοίνωση ούτε «σωματείο μονίμων» δεν κάνει …)

Τέλος να πω στα  «μέλη σας»  που μονιμοποιηθήκαν  και σας ακολουθούνε… να τους χαίρεστε τους «εκπροσώπου σας…»

«Αν έχεις τέτοιους φίλους… τι τους θέλεις τους εχθρούς…»

Με τέτοιες ανακοινώσεις αποδείξατε για μια ακόμη φορά πως είστε «ανύπαρκτοι» και «άσχετοι…»

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

"To Δ.Σ. της ΕΠΠΥΕ σας εύχεται καλή Ανάσταση!!!"

«Εδώ παπάς …εκεί παπάς …που είναι ο παπάς;;;»

Άλλη μια επικαιροποίηση στοιχειών… έχουμε χάσει το μέτρημα… και μάλιστα εξαιρετικά επείγουσα…
Για ποιους χτυπά η καμπάνα…
- Θα μείνω σ΄αυτό… «Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να τηρηθεί η νομιμότητα και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις προτιμήσεις των υπαλλήλων όπως αυτές έχουν δηλωθεί καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που επιβάλλει ο κανονισμός μεταθέσεων 
    Επίσης θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση για κανέναν από τους συναδέλφους και θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που ως στόχο έχει την εξεύρεση δικαιότερης και αποτελεσματικότερης λύσης, τόσο στο θέμα του κανονισμού μεταθέσεων όσο και σε οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό και την σωστή λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας»


- «Τρέξτε οι λαγοί και τα λαγουδακια πίσω από την κάνη του κυνηγού… θα γίνετε νόστιμο στιφάδο…»

- Οι υπόλοιποι αράξτε στον καναπέ… άλλωστε τώρα «πιάσαμε τον Π@π@ από τα @ρχιδι@...»

Τα σέβη μου…