Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

"Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια"

Λάρισα 01/02/2016 
 
Θέμα: ¨θάνατος συναδέλφου¨
 
Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ Γιάννη Κάκαλου.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΠΥΕΑΡ.ΠΡΩΤ. 437
 
Λάρισα,  27  Ιανουαρίου   2016  
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ :     Δικαστική εξέλιξη κι έκβαση της υπόθεσης σχετικά με την ματαίωση του πανελλήνιου διαγωνισμού Π.Σ. που προκηρύχθηκε με την 63817Φ.300.2/21.11.2003 Απόφαση Α.Π.Σ. 

 

 ____________________________________
Α.        Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 63817 Φ.300.2/21.11.2003 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 264 ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού διαφόρων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 
             Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επεξεργασίας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και αφού είχαν συνταχθεί πίνακες επιτυχόντων, πριν όμως αυτοί δημοσιευθούν, και μετά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών Μαρτίου 2004, εκδόθηκε, κατά τον χρόνο που Υπουργός στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ήταν ο κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, η από 23.3.2004 και με αριθμό Πρωτοκόλλου 14210 Φ.300.2 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κ. Παναγιώτη Φούρλα, με την οποία ματαιώθηκε η διαδικασία και οι περαιτέρω ενέργειες έκδοσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, ο τότε Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ανέλαβε, εν συνεχεία, τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.                
Β.        Η ανωτέρω απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ακυρώθηκε κατόπιν προσφυγής ενδιαφερόμενων υποψηφίων στον ως άνω διαγωνισμό με σειρά αποφάσεων ομοίου περιεχομένου του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά, αναφέρεται η ΣΤΕ Γ΄ Τμήμα επταμελούς συνθέσεως με αριθμό 1722/2006), για το λόγο ότι, όπως κρίθηκε, «.. η έκδοση προσβαλλόμενης απόφασης στην οποία έγινε αόριστη επίκληση λόγων δημοσίου (υπηρεσιακού) συμφέροντος, συνισταμένων στην ματαίωση και μη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, εν όψει της θεσπίσεως από την Διοίκηση «ενός αντικειμενικότερου και δικαιότερου συστήματος πρόσληψης δοκίμων πυροσβεστών, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων» δεν είναι νόμιμη …».
Η Διοίκηση όμως, αντί να συνεχίσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού από το σημείο που αυτή διεκόπη με την ακυρωθείσα δικαστικώς πράξη της, δηλαδή να προβεί στην έκδοση και δημοσίευση των ήδη συνταχθέντων πινάκων επιτυχόντων ή, έστω, να εκδώσει πράξη αναπομπής της υπόθεσης σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, στην οποία να εκθέτει τους ειδικούς λόγους της αναπομπής, οι οποίοι να ανάγονται σε τυχόν παρανομίες της διαδικασίας που είχε ήδη προηγηθεί, ως όφειλε άλλωστε να πράξει προς συμμόρφωσή της με τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, εξέδωσε την από 23.11.2006 και με αριθμό Πρωτοκόλλου  59687  οικ. Φ.300.2 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία ματαιώνει εκ νέου τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, επαναλαμβάνοντας, επί της ουσίας, την ήδη ακυρωθείσα κρίση της, αρνούμενη έτσι να συμμορφωθεί προς την ακυρωτική απόφαση και παραβιάζοντας έτσι την αρχή της νομιμότητας.
Γ.         Κατόπιν νέας, δεύτερης κατά σειρά, προσφυγής ενδιαφερόμενων υποψηφίων στον ως άνω διαγωνισμό  για την ακύρωση αυτής της δεύτερης απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού, εκδόθηκε η με αριθμό 3772/2009 Απόφαση της πενταμελούς συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου Σας, δυνάμει της οποίας παραπέμφθηκε η υπόθεση, λόγω της σπουδαιότητάς της, στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος αυτού, οπότε και συζητήθηκε στις 28.1.2010, εκδοθείσας, εν συνεχεία, της με αριθμό 3225/2010 Απόφασης, η οποία δέχεται την αίτηση ακύρωσης και ακυρώνει την απόφαση της δεύτερης ματαίωσης του διαγωνισμού λόγω μη νόμιμης αιτιολογίας της. Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στις  3.12.2010.
Επειδή όμως η Διοίκηση αδικαιολόγητα παρέλειπε να συμμορφωθεί προς τα δικαστικώς κριθέντα, εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την άρνησή της  (σιωπηρά) να συμμορφωθεί στην δικαστική απόφαση, έχοντας παρέλθει από τη νόμιμη κοινοποίηση της ως άνω απόφασης χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του έτους, παραβιάζοντας έτσι ευθέως τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, της παραγρ. 4 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 18/1989 και του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπέβαλαν την προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 3068/2002 αίτηση, που εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ/τος 61/2004 (Α΄ 54), παραπονούμενοι για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ’ αριθμ. 3225/2010 Απόφαση του ΣτΕ.
            Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε το με αριθμό 6/2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, με το οποίο διαπιστώνεται ότι η Διοίκηση έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα να συμμορφωθεί προς την υπ’ αριθμ. 3225/2010 απόφαση και καλεί το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να συμμορφωθεί προς την ως άνω δικαστική απόφαση, εντός τριμήνου από της κοινοποιήσεως του πρακτικού, είτε ολοκληρώνοντας το διαγωνισμό είτε εκδίδοντας πράξη ματαιώσεως αυτού νομίμως αιτιολογημένη, ορίζοντας, τέλος, νέα ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 4η Φεβρουαρίου 2014.
Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε αρμοδίως προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης στις 11.9.2013.
Η Διοίκηση με την από 27.11.2013 και με αριθμό Πρωτοκόλλου  64617  οικ Φ.300.2 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Ματαίωση διαγωνισμού για κατάταξη διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.  63817 Φ.300.2/21.11.2003 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος» ματαιώνει τον διαγωνισμό για τρίτη συνεχόμενη φορά, προφανώς, κατά τη Διοίκηση προς συμμόρφωσή της με το Πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ.
Η  αιτιολογία που περιέχεται στην τρίτη ως άνω πράξη ματαίωσης είχε κατά λέξη ως εξής :
«1. Έχοντας υπόψη :
       …..
2. Το γεγονός ότι ο εν λόγω διαγωνισμός κατά το χρόνο ματαίωσής του βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο όπου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και είχε ξεκινήσει η φάση ελέγχου των δικαιολογητικών, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ούτε η έκταση αυτού αλλά ούτε και η ολοκλήρωσή του.
3. Το γεγονός ότι πιθανή συνέχιση του διαγωνισμού αυτού θα προκαλέσει τεχνικές-αντικειμενικές δυσχέρειες για τη Διοίκηση ιδιαίτερα πολύπλοκες και ενδεχομένως δυσεπίλυτες, αναγόμενες κυρίως στο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το έτος στο οποίο ανατρέχει ο διαγωνισμός ως σήμερα. Ειδικότερα, οι τεχνικές δυσχέρειες εντοπίζονται : α) Στην έλλειψη κενών οργανικών θέσεων λόγω του ότι αυτές καλύφθησαν από άλλες μεταγενέστερες προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού. β) Στη μεταβολή βασικών προϋποθέσεων και κωλυμάτων κατάταξης (ηλικία, σωματική υγεία, οικογενειακή κατάσταση, ποινικό μητρώο κλπ) των τότε υποψηφίων λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από το έτος στο οποίο ανατρέχει ο διαγωνισμός ως σήμερα, με συνέπεια να απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών και η επανεξέταση αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης. γ) Στη μη πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων για την πρόσληψη 264 ιδιωτών λόγω της υπάρχουσας δημοσιονομικής κατάστασης. δ) Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/125 Κοινής Απόφασης των (Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) καθορίζετε ότι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες. ε) Στον υπ’ αριθμ. πρωτ. 73488 οικ. Φ. 300.2/18-12-2012 (ΦΕΚ 1379 τ.Γ΄/31.12.2012), κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη μη πρόσληψη μέχρι στιγμής των επιτυχόντων αυτών σε εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ. …».
Η ανωτέρω τρίτη κατά σειρά πράξη με την οποία η Διοίκηση αρνείται να πράξει τα νόμιμα, κατόπιν προσφυγής ενδιαφερόμενων υποψηφίων στον ως άνω διαγωνισμό, ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4091/2015 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ και η υπόθεση αναπέμπεται στη Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα. Η ως άνω απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί τόσο προς την πολιτική όσο και προς την φυσική ηγεσία ήδη από τις 16.12.2015, αναμένοντας τις αντιδράσεις τους.  
Δ.         Προδήλως προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η Διοίκηση μέχρι σήμερα εμφανίζεται ως καταχρηστικώς δρώσα, εφευρίσκοντας κάθε φορά παράνομες, όπως έχει κριθεί δικαστικά, αιτιολογίες με μόνο σκοπό και στόχο να μην ολοκληρώσει τον διαγωνισμό αυτό. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα στην υπ’ αριθμ. 4091/2015 Απόφαση του ΣτΕ η αναφορά στο αληθές γεγονός ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να επικαλείται για την αιτιολογία νέας δυσμενούς πράξεως λόγους έχοντες ως γενεσιουργό αιτία δική της παρανομία, η οποία προκάλεσε την ακύρωση προηγηθείσας διοικητικής πράξης ή την παρέλευση χρόνου που οφείλεται σε δική της παράλειψη να συμμορφωθεί νομίμως και επικαίρως προς ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις.    
Μέχρι και σήμερα η Διοίκηση, μετά την έκδοση της τρίτης κατά σειρά ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, δεν έχει αντιδράσει είτε θετικά είτε αρνητικά και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα η Διοίκηση επί 12 συνεχή συναπτά έτη πράττει ή παραλείπει να πράττει, πάντοτε όμως μη συμμορφούμενη προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, η έκβαση της υπόθεσης αυτής, κατά το εκτελεστικό της σκέλος, ενώ θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτη λόγω της εκ του νόμου και του Συντάγματος απορρέουσας υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφώνεται με τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, παραμένει άγνωστη.
 Σε περίπτωση νεότερης εξέλιξης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. 
 
                                                                        Η  Νομική Σύμβουλος
                                                                              της Ε.Π.Π.Υ.Ε.
                                                                           Δήμητρα Ντούμπα
                                                                                 Δικηγόρος

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΠΠΥΕ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 435
 
 
Λάρισα,  22  Ιανουαρίου   2016  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΘΕΜΑ : << ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ >>.
 
Συνάδελφοι στο πλαίσιο ενημέρωσης  μας αλλά και ενημέρωσης της Φυσικής και πολιτικής Ηγεσίας για τις προτάσεις μας για την Ομογενοποίησης του προσωπικού πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε Υπουργείο , Γεν. Γραμματεία Πολίτικης Προστασίας , τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ , με το υπεύθυνο Σωμάτων Ασφαλείας  των ΑΝΕΛ όπως και με το  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος .
Από τις παραπάνω συναντήσεις προέκυψαν τα εξής :
1.      Σύντομα και μετά τις κρίσεις του Α.Π.Σ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Υπουργό κ. Τοσκα στο πλαίσιο της Ομογενοποιησης του προσωπικού.
2.       Από το Αρχηγείο ζητήσαμε όπως γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των παραγράφων 7 & 8 του ν.3938/2011 άρθρο 15 ώστε να μην φτάσουμε μέσα στην αντιπυρική περίοδο  και επικαλεστούν υπηρεσιακές ανάγκες με αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του νόμου.
3.      Συνεχίζετε η προσπάθεια από μέρους της κυβέρνησης για την εξεύρεση χρημάτων ώστε να ξεκινήσει άμεσα η πρώτη φάση Ομογενοποιησης .
4.      Ζητήσαμε όπως γίνει άμεσα η Ομογενοποιηση των 2.100 Πενταετών που πληρούν τα κριτήρια του 4249/2014 άρθρο 98 και παράλληλα τροπολογία για ένταξη στον πινάκα επιτυχόντων των συναδέλφων του 2009 και σταδιακή απορρόφηση με μονιμοποίηση όλων  πλέων των επιλαχόντων μαζί με τους Συναδέλφους που θα έχουν ανανεώσει πενταετία με σταδιακή μονιμοποίηση τους μέχρι το 2019 που θα βγουν και οι πρώτοι Πυροσβέστες μέσο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το 2019 δεν πρέπει στο Πυροσβεστικό Σώμα να υπάρχει είτε Συμβασιούχος είτε Πενταετής Πυροσβέστης . Μόνο τότε θα υπάρχει πραγματική Ομογενοποιηση του Προσωπικού.
5.      Σημαντική παρέμβαση από Νομική Υπηρεσία για το θέμα των εγκύων Πενταετών Πυροσβεσριων η οποία ζητά συμμόρφωση σύμφωνα με τον νόμο από το Α.Π.Σ.
6.      Μετά την επιτυχή έκβαση από το Ν.Σ.Κ. σχετικά με την υπόθεση του συναδέλφου Λυκούργου Πολίτη θα ακολουθησει σχετική ενημέρωση από την σύμβουλο της Ένωσης μας ώστε να καταλάβουμε όλοι το βάρος της απόφασης .
 
Συναδελφοι όλα τα παραπάνω για να υλοποιηθούν όσο καλή πρόθεση και αν μπορεί να υπάρχει από την Πολιτική Ηγεσία θα πρέπει πρώτα να υπάρχει η διάθεση από εμάς τους Πενταετείς .
Από τις συναντήσεις που κάναμε για μια ακόμα φορά διαπιστώσαμε πως τα συναδελφικά Σωματεία δεν συμφωνούν με τις παραπάνω απόψεις και αναλώνονται με θέματα που αφορούν την Γ.Σ.Ε.Ε. και την ανάδειξη του συνδικαλιστικού τους φορέα σε πρωτοπαλίκαρο των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου που σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί στην Ομογενοποιηση του Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός αν θεωρούν πως πρέπει το μόνιμο προσωπικό να γίνει ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
Συναδελφοι όλοι αυτή η προσπάθεια γίνετε σε άσχημους καιρούς για την χώρα μας και υπεύθυνοι είμαστε όλοι μας . Προσέξτε ποιους στηρίζετε και τι πρεσβεύουν  .
Όταν η πολιτική Ηγεσία βλέπει τέτοιες προτάσεις όπως οι παραπάνω να μην έχουν την γενική αποδοχή από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς υπάρχει πρόβλημα.
Τέλος κάποιοι Συναδελφοι μας έχουν μεταφέρει την πληροφορία ότι κάποια συντεχνιακά Σωματεία διαδίδουν ότι τα έχουν βρει μαζί μας .
Για να βρεις κάτι πρέπει να συζητήσεις πρώτα και τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ.
 
Σύντομα θα υπάρχουν περισσότερα νέα ελπίζουμε προς το καλύτερο.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΠΥΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΕΠΑΥΠΣ)ΑΡ.ΠΡΩΤ. 434
 
Λάρισα,  22  Ιανουαρίου   2016  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΘΕΜΑ : <<ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΠΥΕ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΕΠΑΥΠΣ) >>


Συνάδελφοι στο πλαίσιο επαφών και ενημέρωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΠΑΥΠΣ)  λίγο πριν την συνάντηση μας με τον Γεν. Γραμματέα κ. Καπάκη. Αυτή η συνεύρεση, έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους των δύο Ενώσεων να αναπτύξουν εν συντομία τους προβληματισμούς, ανησυχίες και δράσεις τους για τον πυροσβεστικό οργανισμό αλλά κυρίως προσδιόρισε το στίγμα της συναδελφικής αλληλεγγύης μέσα από το ενιαίο πλαίσιο συναντίληψης και ταύτισης που μας ενώνει σε πολλά πράγματα.
Τους ευχηθήκαμε καλή επιτυχία αποφασίσαμε να ορίσουμε  σύντομα  νέα συνάντηση για μια πιο εκτενή συζήτηση πάνω στα  προβλήματα που μαστίζουν εδώ και καιρό το πυροσβεστικό σώμα.

Όσον αφορά την συνάντηση μας με το κύριο Γενικό θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

«Αρχίζει σιγά ο πόλεμος για το νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο των πυροσβεστών παραγωγικής σχολής με τους υπόλοιπους μη παραγωγικής σχολής»Σχόλιο του διαχειριστή:  
«Αρχίζει σιγά ο πόλεμος για το νέο  βαθμολόγιο – μισθολόγιο των πυροσβεστών παραγωγικής σχολής με τους υπόλοιπους  μη παραγωγικής σχολής»  και στο βάθος …. τους φταίνε οι ΠΠΥ…
Στην ανακοίνωση των παραπάνω που δεν είναι καν σωματείο απλά βαλαν ένα τίτλο και «αυτοανακηρύχθηκαν εκφραστές  των πυροσβεστών  μη παραγωγικής σχολής» …  αντί να κοιτάξουν να βρουν λύση για το νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο…   αυτοί ασχολούνται με μας και τις οργανικές μας θέσεις….
Ο νόμος 3938/2011 είναι σαφής και τον ξέρετε καλά….
Συνάδελφοι βλέπεται τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε… 
«Εμείς και εσείς»

Δεν κάνω αλλά σχόλια…. 

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

«Ιδρυτική Διακήρυξη» από την Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΠΑΥΠΣ)

«Ιδρυτική Διακήρυξη» από την Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΠΑΥΠΣ)

Στη σύσταση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.), ενός νέου φορέα που «ευελπιστεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στα τεκταινόμενα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας» που επιχειρεί «να μετασχηματίσει το Πυροσβεστικό Σώμα σε ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο για τη Δημόσια Διοίκηση οργανισμό» κοινοποίησαν τα μέλη του, με την «Ιδρυτική Διακήρυξη»

Κείμενο της «Ιδρυτικής Διακήρυξης» όπως συστάθηκε από την ΕΠΑΥΠΣ
«Ο παλαιού τύπου συνδικαλισμός όπως αυτός εκφράστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσω του στενού εναγκαλισμού των οργάνων του με την πολιτική εξουσία έχει αποτύχει σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης και τα αποτελέσματά του είναι καθημερινά αυταπόδεικτα.

Σκοπός της συγκεκριμένης κίνησης δεν είναι να αποτελέσει ένα ακόμα μέσο εξυπηρέτησης λίγων στις πλάτες και σε βάρος των πολλών αλλά αντιθέτως σκοπεύει απαλλαγμένη από κάθε είδος Εργοδοτικής, Κομματικής, Κυβερνητικής και Κρατικής εξάρτησης και παρέμβασης, στη βάση ενός ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού να μετασχηματίσει το Πυροσβεστικό Σώμα σε ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο για τη Δημόσια Διοίκηση οργανισμό που θα επιστρέφει την αποδοχή και το σεβασμό της κοινωνίας στον ίδιο τον εργαζόμενό του.

Η κίνηση μας ανταποκρινόμενη στην επιθυμία και στις προτροπές της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων για ένα νέο συνδικαλιστικό κίνημα, πιο άμεσο, αποτελεσματικό και ικανό για βαθιές τομές στο υπηρεσιακό κατεστημένο και αφουγκραζόμενη τη φωνή του απλού εργαζόμενου, έρχεται να καλύψει το έλλειμμα εκπροσώπησης της γνώμης των Πτυχιούχων Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών & Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στο να παρουσιάσει μια επίπλαστη ωραιοποιημένη κατάσταση που ουδόλως θα ανταποκρίνεται στην οδυνηρή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας, αλλά και ουδόλως θα είναι συμβατή με τα διαρκώς συρρικνούμενα οικονομικά δεδομένα και την εν γένει υφιστάμενη υπηρεσιακή κατάσταση.

Αντίθετα, η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) έχει ως στόχο να αποτελέσει μια δυναμική ομάδα ώσμωσης και σύνθεσης ιδεών και τεχνογνωσίας από Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς επιστημονικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους σε ποικίλα αντικείμενα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος με απώτερη επιδίωξη την πραγματική αναβάθμιση και ποιοτική μετεξέλιξη και εξύψωση του πυροσβεστικού επαγγέλματος, τη θεσμοθέτηση και λειτουργία της πολυπόθητης και πολυαναγγελθείσας αξιοκρατίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και σε όλα τα επίπεδα, την επωφελή αξιοποίηση των επαγγελματικών αρετών του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό και τη διεκδίκηση, διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της, αλλά και της ευρύτερης πυροσβεστικής οικογένειας.

Έτσι η κίνηση της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με συνέπεια και ειλικρίνεια έρχεται να παρουσιάσει μια σειρά θέσεων και προτάσεων που σκοπό έχουν να τερματίσουν οριστικά διαφορές, γνώστες σε όλους μας, αναχρονιστικές αντιδημοκρατικές και αναξιοκρατικές και παραδιοικητικές τακτικές που τόσο έχουν βλάψει το Πυροσβεστικό Σώμα και τον ομαλό εργασιακό βίο και επαγγελματική εξέλιξη των υπάλληλων του, και να δώσουν ικανή λύση στα προβλήματα του κλάδου μας που στην σύγχρονη οικονομική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία που βιώνουμε έχουν γιγαντωθεί.

ΟΙ 15+1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οι θέσεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. για την πραγματική και ποιοτική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος εναρμονιζόμενες με τον κεντρικό σκοπό μιας ευνομούμενης πολιτείας που είναι η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, η προστασία του πολίτη, η θωράκιση των ατομικών δικαιωμάτων και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, συμπυκνώνονται κυρίως στα ακόλουθα:
1. Εκδημοκρατισμός και υπηρεσιακός εκσυγχρονισμός των δομών και των λειτουργιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και αύξηση των μη μισθολογικών παροχών για κάθε Πυροσβεστικό Υπάλληλο.
3. Εξασφάλιση εργασιακών συνθηκών και εργασιακού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού του Π.Σ και συνάμα θα οδηγεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην ελάττωση της άσκοπης καταπόνησης του προσωπικού και στη μείωση της αλόγιστης σπατάλης των διατιθέμενων υπηρεσιακών οικονομικών πόρων. Πρόβλεψη για ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού του Π.Σ.
4. Ουσιαστική αξιολόγηση και εξέλιξη του προσωπικού βάσει ατομικών προσόντων και αντικειμενικών κριτηρίων σε συγκριτικό επίπεδο.
5. Ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στο Σώμα. Ουχί επιλεκτική και διακριτή, αλλά με ίσους όρους, δια βίου επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του συνόλου των στελεχών του σώματος.
6. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας κρίσεων και προαγωγών στο πλαίσιο θεμελίωσης και διασφάλισης της αξιοκρατίας, της συγκριτικής και αντικειμενικής αξιολόγησης και της διαφάνειας. Αντικειμενικές, αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής της ηγεσίας του Π.Σ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεσμούς κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής λογοδοσίας. Οι κρίσεις για την ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας να απαλλαγούν από κομματικές επιλογές ή σκοπιμότητες. Να πάψουν να είναι προϊόν εσωκομματικών δοβλετιών και επιρροών αλλά συγκεκριμένης δράσης και πρωτοβουλιών για την διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και της προστασίας του πολίτη. Το κέντρο βάρους της αξιολόγησης των στελεχών πρέπει να μετατοπισθεί από τις σχέσεις τους με το εκάστοτε κυβερνητικό κόμμα και τα στελέχη του στην κοινωνία και τους φορείς της, με αντικειμενικά κριτήρια που θα περιλαμβάνουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης. Εξασφάλιση της αντικειμενικότητας των ανωτέρω διαδικασιών με πρόβλεψη συμμετοχής αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια κρίσεων – προαγωγών.
7. Προάσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού του Π.Σ.. Με βάση τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης να καθορισθεί ανώτατο ηλικιακό όριο εκτέλεσης μάχιμης υπηρεσίας.
8. Εκσυγχρονισμός πεπαλαιωμένου πειθαρχικού δικαίου που εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τα ισχύοντα για το λοιπό ένστολο προσωπικό της χώρας.
9. Υιοθέτηση και εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών εκτέλεσης του πυροσβεστικού έργου και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών και αύξησης της υπηρεσιακής παραγωγικότητας.
10. Ανεύρεση λύσεων για την απόκτηση σύγχρονου και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και παρακολούθηση και εκμετάλλευση των σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.
11. Άμεση σύσταση κι ενεργοποίηση του θεσμού του συνηγόρου του πυροσβεστικού υπαλλήλου.
12. Συμμετοχή του Π.Σ. στην ενεργό διπλωματία εν όψει των εξελίξεων σε όλη την ευρύτερη περιοχή με ενεργοποίηση κύρια στους τομείς της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών και της προστασίας του περιβάλλοντος
13. Συμπληρωματικότητα των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του πολίτη.
14. Ενίσχυση της συνεργασίας όλων των φορέων που συνδράμουν σε δράσεις πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
15. Υλοποίηση της νομοθετημένης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ο μετασχηματισμός της σε σύγχρονη και ευέλικτη δομή, με την ολοκλήρωση της συναρμογής του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό της βραχίονα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
16. Ενίσχυση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Πρωταρχική και σταθερή επιδίωξη μας, είναι η λειτουργία ενός συνδικαλιστικού φορέα, ο οποίος:
α) Αγωνίζεται καθημερινά δίπλα στο συνάδελφο πυροσβέστη και δίνει λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας του και της εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος.
β) Παρεμβαίνει στα κέντρα εξουσίας και ασκεί διαρκή πίεση για την προάσπιση των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Π.Σ και για την εν γένει επίτευξη των θέσεων της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.
γ) Διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους συναδέλφους, σε πνεύμα διαφάνειας και ανοικτής λειτουργίας και αφουγκράζεται τις επαγγελματικές τους ανησυχίες.
δ) Μάχεται και απαιτεί την σύγχρονη οργάνωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Σώματος ούτως ώστε αυτό να προσφέρει αδιάκοπα και σταθερά το πολύτιμο αγαθό της Πολιτικής Προστασίας στην ελληνική κοινωνία με επαγγελματισμό, πίστη και αφοσίωση στο καθήκον, όπως επιτάσσουν οι δημοκρατικοί μας θεσμοί.
ε) Δίνει αγώνα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Κρίσεων και Προαγωγών με γνώμονα την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα, καταλύοντας συγχρόνως απαρχαιωμένες και διαβλητές διαδικασίες που προσβάλλουν τον επαγγελματισμό , την πρόσφορα το κύρος και το ήθος των κρινόμενων.
στ) Έχει συνδικαλιστικά στελέχη τα όποια θα βρίσκονται δίπλα στον πυροσβεστικό υπάλληλο και θα μάχονται για τα δικαιώματα αυτού και όχι για την ικανοποίηση ατομικών ή συντεχνιακών συμφερόντων.
η) Συγκρούεται σθεναρά και με όπλο την επιστημονική κατάρτιση των μελών του με κάθε αντίληψη, νοοτροπία και πρακτική που προάγει την αναξιοκρατία, τη γραφειοκρατία, την παραεξουσία και την παρανομία στο Π.Σ.
θ) Συμβάλει στην διαμόρφωση κουλτούρας όπου το Πυροσβεστικό Σώμα να σέβεται τον πολίτη και την ίδια ώρα να κερδίζει τον σεβασμό του, συνεισφέροντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας του.

ι) Αγωνίζεται για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Π.Σ. που:
• εξασφαλίζει στους πολίτες άμεση συνδρομή όταν και όπου τη χρειάζονται.
• υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
• υιοθετεί σύγχρονες μορφές αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης»

Σχόλιο του διαχειριστή: 
Ήρθε και η διάσπαση των Αξιωματικών και τις ΠΟΕΥΠΣ με ένα νέο σωματείο που βασίζεται στην Τριτοβάθμια  εκπαίδευση...
Κάτι νέο για τον χώρο μας,  περιμένουμε να δούμε  τα πρόσωπα που το απαρτίζουν για να κρίνουμε...  σίγουρα ο συνδικαλισμός αρχίζει να παίρνει καινούργιο ενδιαφέρον...  

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ερώτηση της ΕΠΠΥΕ για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 424 


Λάρισα,  10  Δεκεμβρίου   2015  


ΠΡΟΣ :  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου


ΚΟΙΝ : 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών &    Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ.  Τόσκα Νικόλαο
             2.  Γεν. Γραμματέα Πολ.  Προστασίας  κ. Καπάκη  Γιάννη.
             3.  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ :  « Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Π.Π.Υ. ».

Αξιοτιμε  Αρχηγέ,
Στις 21 Ιανουαρίου 2014 εκδόθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 93 η με αριθμό 4117 οικ. Φ.1091 Απόφαση σας, δυνάμει της οποίας οι Πενταετείς πυροσβέστες έχουν το δικαίωμα εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων. Η διενέργεια εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια  πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2014 σε εκτέλεση της  21957/28-04-2014 Απόφαση σας. 
Από την ως άνω εκλογική διαδικασία αναρτηθήκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στις 28-5-2014 με την υπ.αριθμ. 27871 Φ.202.7 Απόφαση. Από τα αποτελέσματα αυτά προέκυψε πως οι δυο αιρετοί εκπρόσωποι στο υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων των Π.Π.Υ. είναι ο Φαραντάκης Αλέξανδρος του Γεωργίου (Α.Μ. 20557) και ο Ανδρεαδάκης Βασίλειος του Μιχάλη (Α.Μ. 17498).
Στις 14-6-2014 εκδόθηκε η Απόφαση με αριθμό 37262 οικ. Φ. 300.2 περί κατάταξης και διορισμού Μονίμων Πυροσβεστών Γ.Κ., με την οποία διορίστηκε ως μόνιμος Πυροσβέστης ο Ανδρεαδάκης Βασίλειος του Μιχάλη, ο οποίος από την ημέρα εκείνη παύει να έχει την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας ζητούμε : α) να  γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί ο εν λόγω συνάδελφος από αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Π.Π.Υ. και να αντικατασταθεί από τον επόμενο επιλαχόντα Πενταετή Πυροσβέστη β) να αναζητηθεί ο υπεύθυνος για την μέχρι σήμερα καθυστέρηση αντικατάστασης του εν λόγω συναδέλφου και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα και γ) να ακυρωθούν όλες οι μέχρι τώρα αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων που λήφθησαν παρουσία και συμμετοχή του εν λόγω συναδέλφου.


Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας 

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ

Λάρισα, 5 Δεκεμβρίου 2015  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝΘΕΜΑ : << απόφαση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού >>Συνάδελφοι όπως σάς έχουμε ενημερώσει στις 3-12-2015 πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με θέμα την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ . Σε αυτό συμμετείχαν ο Αρχηγός , οι δυο Υπαρχηγοί , ο Επιτελάρχης , ο Διευ. Προσωπικού , ο Πρόεδρος τής Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. , ο Πρόεδρος τής Ε.Α.Π.Σ. Και η Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π. Χωρίς τον Πρόεδρο τής αλλά στην θέση του εναλλάσσονταν οι δυο Αντιπρόεδροι δείγμα του πόσου σοβαρά είχαν πάρει το θέμα.
Αποφασίστηκε : εφαρμογή τής παρ.1 του άρθρου 98 του ν.4249/2014 που λέει «Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α' 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α' 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.» Για την ενεργοποίηση τής παραπάνω παραγράφου το Α.Π.Σ. Επικαλέστηκε Υπηρεσιακές ανάγκες . Πρόκειται για το πρώτο βήμα μονιμοποίησης των πρώτων 2295 Π.Π.Υ. Που πληρουν τα κριτήρια του ν.3938/2011 άρθρο 15 .
Το νούμερο των Π.Π.Υ. Προς μονιμοποίηση είναι 2295 και όχι 2240 που ξέραμε μέχρι σήμερα για τον λόγω ότι δικαίωμα στην μονιμοποίηση έχουν και όσοι κατά την διάρκεια τής υφιστάμενης Πενταετίας προσπάθησαν και απέκτησαν απολυτήριο Λυκείου. Θυμάστε πιστεύουμε όλοι τις προτροπές τής Ένωσης μάς προς τούς Συναδέλφους που είχαν το όριο ηλικίας αλλά τούς έλειπε το απολυτήριο Λυκείου. Όσοι λοιπόν προσπάθησαν βρήκαν κερδισμένοι και η Ένωση μάς τούς συγχαίρει διπλά.
Στο πίσω μέρος τής πρότασης και στις παρατηρήσεις επισημάνθηκε η δυνατότητα μονιμοποίησης και των υπολοίπων Π.Π.Υ. Που δεν έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 3938/2011 άρθρο 15 σε δεύτερη φάση και αφού ολοκληρωθεί η πρώτη.
Επίσης σε δεύτερη φάση θα μονιμοποιηθούν και οι συνάδελφοι επιλαχόντες που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα προσληφθούν ως Πενταετείς στις 15 Δεκεμβρίου περίπου για τον λόγω ότι δεν προλαβαίνουν να έχουν στα προσόντα τούς τις αξιολογήσεις των Διοικητών τούς ως Π.Π.Υ. που γίνονται κάθε τέλους του έτους και έτσι το νούμερο αναμένετε να ανεβεί σε δεύτερη φάση κατά 190 συναδέλφους .
Συμπερασματικά σάς αναφέρουμε πώς στην ένταξη στο μόνιμο προσωπικό έχουν όσοι το έτος 2011 ήταν μέχρι και 40 ετών και έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου κατά την ημέρα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό καθώς επίσης στις αξιολογήσεις τούς ως Πενταετείς δεν βαθμολογήθηκαν κάτω από την βάση.
Όσοι βέβαια θα αποκτήσουν τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση τής δεύτερης φάσης θα συμπεριληφθούν και αυτοί.
Η ολοκλήρωση τής πρώτης φάσης αναμένετε στο πρώτο εξάμηνο 2016 .
Η Ένωση μάς ευχάριστη όλους τούς συμμετέχοντες στο Επιτελικό Συμβούλιο και επισημαίνει προς όλους τούς Πενταετείς πώς η πραγματοποίηση των παραπάνω θα είναι εφικτή εφόσον βρεθούν και οι ανάλογες πιστώσεις . Για την πρώτη φάση υλοποίησης χρειάζονται περίπου 13.000.000 ευρώ ( λόγω αύξησης του αριθμού ) και για την δεύτερη 7.000.000 ευρώ.
Η Ένωση μάς έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό αγώνα για την εξεύρεση και εξασφάλιση των παραπάνω χρημάτων ( μεσοπρόθεσμο 2016 – 2019 ). Σήμερα ημέρα Σάββατο 5-12-2015 δίνουμε την μάχη στην βουλή προς εξεύρεση των συνολικά 20.000.000 καθώς είναι η τελευταία μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού 2016. Πέρα όμως με το τι θα γίνει σήμερα η προσπάθεια θα έχει συνέχεια μέχρις οτου βρεθούν όλα τα απαραίτητα χρήματα.
Καλούμε όλους τούς Πενταετείς σε στράτευση με την Ένωση μάς . Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα λάθη που στο παρελθόν τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακριβά.
Ενισχύστε την  Ένωση μάς . Είμαστε στο τελικό στάδιο και τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε όλοι μαζί. Σηκωθείτε από τούς καναπέδες και τις καρέκλες το μέλλον των 4.000 Π.Π.Υ. Είναι εδώ και μάς χτυπά την πόρτα , έχει γίνει μια καλή αρχή και είναι στο χέρι μάς να την πάμε έως το τέλος .
Τέλος καλούμε όλα τα συναδερφικά Σωματεία να ξυπνήσουν να αφήσουν στην άκρη τις διαμάχες τούς και να στρατευτούν στον αγώνα που δίνει η Ένωση μάς καθώς έγινε το πρώτο βήμα αλλά απομένουν πολλά και δύσκολα βήματα ακόμα.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙ !!!!!

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση μελώνΛάρισα 4 Δεκεμβρίου 2015 Συνάδελφοι στις 3-12-2015 και ώρα 10 π.μ. όπως πληροφορηθήκαμε πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Σ. Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και μέσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος .
Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι συγκεχυμένες και μη ολοκληρωμένες .

Σύντομα και αφού διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν θα σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα και με ακρίβεια για το τι ειπώθηκε και τι αποφασίστηκε. 

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Προς πενταετείς Π.Υ. Ελευσίνας και όχι μόνο…

Σας παραθέτουμε την διαταγή που στάλθηκε στην Π.Υ Ελευσίνας, την κοινοποιούμε δημόσια ύστερα από πολλές οχλήσεις των συναδέλφων τις εν λόγο υπηρεσίας καθώς επίσης και υπηρεσιών του Πειραιά. Η διαταγή είναι σαφής και αυτονόητη, οποιοδήποτε άλλο σχόλιο είναι περιττό. 

Υ.Γ. Νεότερες εξελίξεις για τους επιλαχόντες συναδέλφους πενταετείς, η δημοσιοποίηση μας για την επιστροφή του ΦΕΚ “έτρεξε” τις διαδικασίες… σήμερα κιόλας έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και επιστράφηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για να πάρει ΦΕΚ  με πιθανή πλέον ημερομηνία πρόσληψης γύρω στις 15 Δεκεμβρίου 2015.    

Ενημέρωση επιλαχόντων πενταετών

Λάρισα 2 Δεκεμβρίου 2015
Θέμα: Ενημέρωση επιλαχόντων πενταετών

Το ΦΕΚ πρόσληψης επιστράφηκε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως  στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης για κάποιες πιστοποιήσεις  που ήταν ελλείπεις.
Σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες η διαδικασία για την πρόσληψη των 84 επιλαχόντων εξ εποχικών θα έχει ολοκληρωθεί περίπου πριν ή μετά την Πρωτοχρονιά.

Η ΕΠΠΥΕ βρίσκεται όπως πάντα κοντά στις  εξελίξεις,  ενημερώνει τους συναδέλφους και δεν παραπληροφορεί όπως δυστυχώς κάνουν κάποιοι.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

"ΠΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ."ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41Λάρισα,  26 Νοεμβρίου 2015  ΠΡΟΣ : ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.Συνάδελφοι σε συνέχεια του αρ.πρωτ. 407/6-11-2015  που είχε ως θέμα τις άδειες τις οποίες δίνει ο Διοικητής της Υπηρεσίας σας δηλαδή 26 ημέρες αντί 30+4 & 7+4 που δικαιούστε σας ενημερώνουμε:
Διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω Διοικητής μέχρι σήμερα κακός δεν έδινε τις Άδειες που σαφώς και δικαιούστε . Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη  Αττικής διαπιστώθηκε πλήρης σύμπνοια απόψεων η οποία συμπίπτει φυσικά και με τον ν.3938/2011 άρθρο 15 αλλά και με την διαταγή του Α.Π.Σ. με αποτέλεσμα να εκδοθεί διαταγή προς την Π.Υ. Ελευσίνας  η οποία επισημαίνει προς τον διοικητή πως οι άδειες των Πενταετών Πυροσβεστών είναι ακριβός οι ίδιες με αυτές του μόνιμου προσωπικού.
Επειδή από όσο έχουμε πληροφορηθεί πολλοί Πενταετείς της Π.Υ. Ελευσίνας δεν έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τις άδειες τους ( τουλάχιστο την βραχεία ) και επειδή πρέπει να παρθεί μέχρι τέλους του έτους να κάνετε άμεσα Δ.Υ. Αναφορές ώστε να προγραμματιστείτε τουλάχιστο την βραχεία πριν την λήξη του έτους .

Εάν για οποιοδήποτε λόγω πρόκυψη κάποιο πρόβλημα επικοινωνήστε με την Ένωση μας για να πράξουμε τα νόμιμα.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Το γνωστό μεσοπρόθεσμο...
Σ.Δ.  Το γνωστό μεσοπρόθεσμο που για να υλοποιηθεί για την πρώτη περίπτωση τον 2.240 περίπου χρειάζεται προώθηση διοικητικών πράξεων του άρθρου 15 του 3938/11 και 12.000.0000 και καλά…. και για την μονιμοποίηση όλων μια από τα ιδία σε διοικητικές πράξεις αλλά  με μια επιβάρυνση της τάξης των 8.000.000 ευρώ... που και αυτά είναι πλασματικά γιατί τα χρήματα  σαφώς είναι λιγότερα… αλλά  είναι τα γνωστά κόλπα κάποιον…. Ξέρουν αυτοί που τα φούσκωσαν….

Στο δια ταύτα κυρίες και κύριοι…. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα… η πίεση θα πρέπει να είναι προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της  που μας  έταξε ομογενοποιήση πήρε την ψήφο μας και τώρα μουγκά…

Σ΄ αυτό το τραπέζι λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί  και να βρεθεί επιτέλους λύση.

Εκτός και αν δεν θέλουν κάποιοι την λύση… τότε οι ευθύνες του τελικού αποτελέσματος θα είναι αποκλειστικά δικές τους.

Αυτά για την ώρα … 

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ με επιφύλαξη δικαιωμάτων

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ
με επιφύλαξη δικαιωμάτων
Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στη Λάρισα (Ιωαννίνων αρ. 96), όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ  
Την Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης – Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς και Βούλγαρη αρ. 1, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται.
Με κοινοποίηση προς
1. Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Τον Αναπληρωτή Υπουργό για θέματα Προστασίας του Πολίτη.
3. Τον Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη.
4. Τον Διευθυντή του Αν. Υπουργού για θέματα Προστασίας του Πολίτη.
5. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
-------------------------------------
Σε απάντηση της από 9.11.2015 εξώδικης δήλωσης-καταγγελίας,   επαγόμαστε τα ακόλουθα:
1.        Αρνούμαστε ρητά και κατηγορηματικά το περιεχόμενο του ως άνω εξωδίκου εγγράφου σας, το οποίο ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως άλλωστε και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά.
          Ειδικότερα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ένωσή μας, ως πρωτοβάθμια ένωση πανελλήνιας έκτασης, είναι η αντιπροσωπευτικότερη για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Και τούτο διότι η Ένωσή μας έχει ως μέλη της κι εκπροσωπεί μόνο τους Πενταετείς Πυροσβέστες, εν αντιθέσει με την Ομοσπονδία σας, που είναι δευτεροβάθμια ένωση και εκπροσωπεί Πενταετείς Πυροσβέστες, Συμβασιούχους Πυροσβέστες αλλά και μόνιμο προσωπικό του Π.Σ. αφού, από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ο υπογράφων το εξώδικο έγγραφο Γενικός Γραμματέας κ. Β. Ανδρεαδάκης ανήκει στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.  Συνεπώς, ο επιθετικός προσδιορισμός «αντιπροσωπευτικότερης»  έχει να κάνει  τόσο  με την ποσότητα όσο όμως με το ότι η Ένωσή μας έχει μέλη της και εκπροσωπεί μόνο τους Πενταετείς Πυροσβέστες για τα συμφέροντα των οποίων και αγωνίζεται. Έχετε αναρωτηθεί άραγε τι εντύπωση δημιουργεί στα μέλη σας (πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και φυσικά πρόσωπα) το γεγονός ότι ο κ. Ανδρεαδάκης, αιρετό μέλος του Δ.Σ. και Γ. Γραμματέας της Ομοσπονδίας σας, ως μόνιμος πυροσβέστης, θα αγωνιστεί και θα προασπίσει τα συμφέροντα των Πενταετών Πυροσβεστών που πασχίζουν για την μονιμοποίησή τους;
Ως προς τον αριθμό των μελών μας,  σας παραπέμπουμε στο περιεχόμενο  του με αρ. πρωτ. 115 από 13.10.2015 εγγράφου του Πανελλαδικού Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβ/χων Πυρ/στών που αποτελεί και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας σας, με θέμα «Είναι αντιπροσωπευτικότερη η ΠΟΠΥΣΥΠ;» και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτού και για πολλά χρόνια Πρόεδρο της Ομοσπονδίας σας. Μήπως λοιπόν παραπλανητική συμπεριφορά που κείται εκτός των ορίων που θέτει ο νόμος και αντίκειται στους κανόνες της κοινής ηθικής, ακολουθείτε εσείς, όταν ισχυρίζεστε ότι έχετε εγγεγραμμένα 31 Σωματεία-Μέλη, αφού από το ως άνω έγγραφο προκύπτει ότι από τα 18 πρωτοβάθμια σωματεία που αναφέρονται, η πλειοψηφία αυτών είναι διαγραμμένα; Επιπροσθέτως όμως, σας επισημαίνουμε ότι η Ένωσή μας στηρίχθηκε σε στοιχεία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που αναφέρουμε στα έγγραφά μας και εσείς οι ίδιοι αναγράφετε στο εξώδικο έγγραφό σας. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι από έγγραφο του Α.Π.Σ. με θέμα τις συνδικαλιστικές εισφορές Π.Π.Υ. προκύπτει ότι υπάρχουν, εκτός από την Ένωση μας, άλλα 14 πρωτοβάθμια σωματεία.  Πως λοιπόν η Ομοσπονδία σας έχει 31 πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη;
Σας καλούμε λοιπόν κι εμείς να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο τόσο το καταστατικό σας, όπως άλλωστε έχουν πράξει τα περισσότερα και μάλιστα πρωτοβάθμια σωματεία, αντιπροσωπευτικά και μη, όσο και τα πραγματικά νόμιμα μέλη σας-πρωτοβάθμια σωματεία, όχι για να λάβουμε εμείς γνώση αλλά για να λάβουν γνώση τα μέλη σας αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι όπως, φυσική και πολιτική ηγεσία, συνδικαλιστικοί φορείς κλπ.     
Περαιτέρω, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που δεν είναι μέλος δευτεροβάθμιας, παρέχονται από τον νόμο ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο νόμος θα υποχρέωνε όλες τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να είναι μέλη μίας δευτεροβάθμιας, κάτι όμως που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ελευθερία του συνδικαλισμού. Δηλαδή, με αυτά που αναφέρετε στο εξώδικό σας, είναι σαν να ισχυρίζεστε ότι η ΕΑΠΣ, που δεν μέλος της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., στα πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη της οποίας είναι εγγεγραμμένα ως μέλη της Αξιωματικοί, που είναι και αιρετά μέλη στο Δ.Σ. αυτής,  δεν της επιτρέπεται να αγωνίζεται συνδικαλιστικά για τα μέλη της – Αξιωματικούς  και όταν πράττει τούτο σφετερίζεται τους συνδικαλιστικούς αγώνες της ΠΟΕΥΠΣ. Παρά ταύτα όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια υπάρχει και εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ αλλά και εκπρόσωπος της ΠΟΕΥΠΣ.
2.        Προς γνώση σας, περαιτέρω, σας αναφέρουμε ότι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες) είναι ενώσεις Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) εκπροσωπεί τους μισθωτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή όσους απασχολούνται στο Δημόσιο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) εκπροσωπεί τους μισθωτούς εκείνους που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, με βάση το άρθρο 15 του Ν. 3938/2011 οι Πενταετείς Πυροσβέστες που έχουν προσληφθεί με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία, δυνάμενοι μετά τη λήξη της θητείας αυτής είτε να μονιμοποιηθούν είτε να ανανεώσουν την θητεία αυτή, δεν δύνανται να εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ. Συνεπώς η νομοθετική διάταξη που επικαλείστε δεν είναι ορθή και σύμφωνη με το καταστατικό της ΓΣΕΕ και πράγματι αναρωτιόμαστε εάν τόσο η ΓΣΕΕ όσο και η ΑΔΕΔΥ  είναι γνώστες της πραγματικής νομικής κατάστασης που ισχύει για τους Πενταετείς Πυροσβέστες.
3.        Η απαίτησή σας με βάση τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1876/1990 που ορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να έχει ικανότητα μία συνδικαλιστική οργάνωση να συνάψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων είναι και το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας, είναι μη νόμιμη, γιατί για τους Πενταετείς Πυροσβέστες, όπως και για τους μόνιμους πυροσβέστες,  τα εργασιακά, μισθολογικά, και ασφαλιστικά τους θέματα ρυθμίζονται από νόμους και όχι στη βάση συλλογικής σύμβασης εργασίας που ισχύει για τους εποχικούς πυροσβέστες.
          Τέλος, η χρονική στιγμή δε που επιλέξατε να «καταγγείλετε» την κατά τους ισχυρισμούς σας «παραπλανητική» συνδικαλιστική μας συμπεριφορά, επειδή ενημερώνουμε τα μέλη μας μέσω της ιστοσελίδας μας για τις επαφές μας και τις ενέργειες μας προς προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, τακτική που ακολουθούμε από την σύσταση της Ένωσής μας (2012) μέχρι σήμερα, μας έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και αναρωτιόμαστε γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή και γιατί αυτό το επιθετικό ύφος. Από την σύσταση της Ένωσής μας ουδόλως ασχοληθήκαμε με την Ομοσπονδία σας, εν αντιθέσει με εσάς, πόσο μάλλον είχαμε την πρόθεση να προσβάλουμε βάναυσα την προσωπικότητα της Ομοσπονδίας σας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι από ενέργειες και παραλείψεις των διοικήσεων της Ομοσπονδίας σας  έχει τρωθεί το κύρος της Ομοσπονδίας σας και όχι από την Ένωσή μας που ουδέποτε έχει ασχοληθεί με ότι σας αφορά.
          Για όλους λοιπόν τους ανωτέρω λόγους σας ζητάμε, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας, μέχρι και τις 30.11.2015 να ανακαλέσετε το περιεχόμενο του από 9.11.2015  εξωδίκου εγγράφου σας που κατάφωρα προσβάλει το νομικό πρόσωπο της Ένωσής μας και να κοινοποιήσετε την ανάκληση αυτή σε όλους όσους κοινοποιήσατε το εξώδικο έγγραφό σας, διαφορετικά σας δηλώνουμε ότι θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία της νομικής προσωπικότητας της Ένωσης μας.
          Επειδή τα γραφεία της Ομοσπονδίας σας είναι στην Αθήνα, αλλά ουδείς βρίσκεται εκεί για να παραλάβει την παρούσα εξώδικη απάντησή μας, σας αποστέλλουμε αυτή  τόσο τηλεομοιοτυπικώς προς γνώση σας και για τις νόμιμες συνέπειες όσο και δια της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας στο διαδίκτυο.  
Λάρισα, 16 Νοεμβρίου 2015
Για την ΕΝΩΣΗ
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
              Καστανίδης   Γεώργιος                                          Πυργιώτης  Απόστολος
                Τηλ.6948087676                                                      Τηλ.6973774868